Business Case i Förbättringsprojekt

Vi har tagit fram en rapport, Value Creating Projects, om användning av business cases i förbättringsinitiativ. Som ett underlag har 27 förbättringsprojekt analyserats, och resultaten visar entydigt på att vinsterna överstiger investeringskostnaderna. Vissa effekter kan relativt direkt kopplas till ekonomiska vinster, medan andra har en mer implicit koppling.

Typiskt handlar förbättringsprojekt om att VIA kortare ledtider, högre produktivitet och bättre kvalitet öka kundnöjdhet och attraktivitet på marknaden, samtidigt som kostnader minskas. Vissa effekter kan relativt direkt kopplas till ekonomiska vinster, medan andra har en mer implicit koppling. Ett exempel på direktkopplade effekter kan vara vinsten av att genom en effektivare testmetodik minska antalet fel i programvaran under drift.

Ett exempel på mer implicit kopplade effekter är hur ett teams prestation påverkas av introduktionen av ny metodik och ny rollfördelning. Ett business case innehåller således oftast en kombination av ekonomisk kalkyl och ett mer kvalitativt resonemang om olika effekter. Vi använder normalt orsaks- och verkansmodeller för att stötta både de ekonomiska och de kvalitativa resonemangen. En intressant observation i den gjorda studien ligger i att majoriteten av projekten uppvisar konsistenta förbättringar av flera egenskaper, vilket är konsistent med våra antaganden att de viktigaste egenskaperna är hårt länkade till varandra.

Ladda ner rapporten "Value Creating Projects" via www.detnorskeveritas.se/forandringsledning

Datum: 17 June 2010