Inner-Sourcing hjälper dig bryta ner silos

Av Max Sunemark
Inner-Sourcing hjälper företag att få ett bättre samarbete, mer återanvändning och ökad innovation genom att använda sig av open-source metodik inom företagets gränser

Många medelstora och större företag är funktionellt organiserade och lider inte sällan av silo mentalitet. Organisationen är en spegling av ens system eller arkitektur och det är vanligt att varje team håller hårt på sitt område. Man delar inte gärna med sig av det man producerar (kod) och är noga med vem som får använda och påverka ens område i systemet. Detta leder till att man bygger upp en silo-mentalitet med dåligt utnyttjande och utbyte av kompetens, kapacitet och innovation som följd.

Inner-Sourcing (i brist på bättre svenskt namn) är ett koncept som kan liknas vid Open Source fast begränsat inom företagets gränser. Tim O’Reilly myntade år 2000 begreppet Inner-Sourcing som, ”användandet av Open Source utvecklingsmetoder inom företages gränser”.

Det hela går ut på att man fritt och öppet delar all utvecklad kod inom ett företags gränser. Man använder sig då av liknande koncept och mekanismer som vid Open Source fast man håller det öppet strikt inom företaget och undviker på så sätt utmaningarna med patent, immateriella rättigheter och licenshantering som man annars måste beakta vid utnyttjandet av Open Source.

Det finns en hel del vinster och fördelar som kan uppnås vid ett lyckat införande av Inner-Sourcing i ett företag. Nedan följer de viktigaste:

 • Ökat samarbete och mindre silos – det ligger i själva konceptet att man delar kod, processer och verktyg med varandra och på så sätt ökar samarbetet mellan olika enheter och organisationer i ett företag. Ofta ges alla också möjligheten till att bidra med förbättringar och utveckling av den gemensamma koden. Mindre mitt och ditt.
 • Inte uppfinner hjulet på nytt – man försöker samla ansträngningarna och utnyttja komponenter och kod som redan är skrivna för att på så sätt vinna tid och spara resurser.
 • Ökad innovation - ett spontant delande av idéer och kompetens verkar gynna innovationskrafterna.
 • Större kompetensspridning – fler personer lär sig den samlade koden och lär sig på så sätt mer om hela systemet vilket också gör att man får en större redundans av kompetens och blir således mindre känslig för den enskilde individens kompetens. Man blir helt enkelt mindre sårbar om någon slutar.
 • Bättre kvalitet – bara vetskapen om att alla kan se vad man producerar har visat sig generera bättre och mer välskriven kod. Ingen vill skylta med dåligt skriven kod. Samma meritokratiska processer som brukar finnas i Open Source kulturer tenderar gälla även inom Inner-Sourcing projekt.

Finns det bara fördelar med Inner-Sourcing?
Fördelarna är många men nedan följer några utmaningar man bör känna till:

 • Mindset/kultur helt avgörande för att lyckas med Inner-Sourcing är att människor och team både vågar dela med sig av sin kod samt blir bekväma med att andra kommer att kommentera, förbättra och ändra i ”ens” kod. Man måste helt enkelt skapa ett förtroende mellan team och människor i organisationen.
 • Tidplaner och deadlines – till skillnad från många själv-organiserande Open Source projekt så är företagsvärlden ofta full av tidplaner och leveransdatum som måste respekteras och budgetar som måste hållas. Det är inte alltid man kan förlita sig på Open Source koncepten och det frivilliga arbetet inom ett företag. Ofta kan man dock kombinera delar som utvecklats i Inner-Sourcing projekt under lång tid med kundanpassningar som kräver snabbhet och exakthet i tidplaner.
 • Konservatism – utan stödjande verktyg, miljö eller ledarskap är det inte givet att människor och team automatiskt börjar dela med sig av kod sinsemellan.
 • Infrastruktur – om man vill lyckas måste man investera i en del verktyg och infrastruktur som möjliggör ett smidigt samarbete, synlighet och delande av kod. Det finns en uppsjö av verktyg idag som kan användas för att på ett snabbt sätt kunna starta ett nytt internt Inner-Sourcing projekt.

Några tips på vägen (do’s and don’ts):

 • En del företag som vi har varit i kontakt med menar att företagskulturen spelar en avgörande roll för om det går att införa konceptet Inner-Sourcing. Man måste våga släppa loss kreativiteten och ta bort den toppstyrda detaljstyrningen. Empowered teams.
 • Man skall se till att göra det så snabbt som möjligt för folk att komma igång. Synlighet, lättåtkomlighet och en ”låg inkörströskel” är avgörande. Med lite guidning och effektiva verktyg kan man få människor att naturligt vilja samlas kring Inner-Sourcing projekt.
 • Lite regler kring vem och hur man använder, delar och bidrar med kod bör man bestämma innan man startar ett Inner-Sourcing projekt. Finansiering och säkerhetsaspekter kan vara annat att tänka igenom innan.
 • Granska och utvärdera verktyg noga innan man går ut och köper något dyrt.

Utmaningen är att använda sig av själv-organiserade arbeten i en företagsvärld full av dead-lines och tighta budgetar. Därför är det vanligt att många Inner-Sourcing projekt brukar börja med utveckling av interna verktyg och liknande. Men vi ser också att fler och fler börjar använda det även i produktutvecklingen som en del av produkten och inte bara i stödsystem. Underliggande plattformar och kod som utvecklas kontinuerligt och återanvänds mycket lämpar sig väl som Inner-Sourcing projekt.