Open Source Software

– Dags att hoppa på tåget?
Av Nicolas Martin-Vivaldi
Flera av dagens snabbväxande företag, t ex Amazon, Google och Netflix, har antagit Open Source Software (OSS) som en viktig del av sin tillväxtstrategi. Många bolag vill låsa in sina produkter men dessa företag har till stor del slagit upp portarna på vid gavel.

Hur strukturerad är er hantering av OSS? Är det något som händer främst på utvecklarnivå? Eller har ni etablerade OSS-strategier och tillvägagångssätt, som gör att OSS berör hela organisationen och är en viktig ingrediens för att uppnå affärsfördelar?

Sony Mobile är ett bolag som gjort resan. Carl-Eric Mols är ansvarig för Sony Mobiles OSS-aktiviteter och som ett led i arbetet har han paketerat mycket av bolagets erfarenheter i en mognadsmodell. Nu vill han validera modellen i forskningsprojektet SCALARE (Scaling Software).

Myter och sanningar kring OSS

OSS är omgivet av ett antal myter, kring användare, finansiering, kvalitet, stöd och kontroll. Nedan avmystifierar vi några av de vanligaste myterna som vi ser i OSS-sammanhang.

 • "Stora företag använder sig inte av OSS"
  Bland stora IT-företag som aktivt stödjer OSS finns IBM, HP, Sun, and Oracle. Många amerikanska Fortune 1000-företag använder eller utvärderar OSS, och motsvarande mätningar finns i Europa.
  Så tidigt som 2010 uppskattade Gartner  att 75 procent av IT-organisationer inkluderat ”icke-triviala delar av OSS-teknik i sina affärskritiska portföljer”. Gartner förutspår att redan 2016 har denna siffra nått åtminstone 95%.
 • "Det finns inga pengar att tjäna på OSS"
  Rätt använt så erbjuder OSS många vinster: snabbare utveckling, högre kvalitet och innovation.
  När OSS blivit etablerat uppstår möjligheten att skapa affärserbjudanden där OSS är en drivande del för att skapa temporära monopol. Enligt Carl-Eric skedde denna etablering på Sony Mobile mellan nivå tre och fyra enligt deras mognadsmodell.
 • "OSS är primärt utvecklad av privata entusiaster "
  Android, Linux och flera andra stora OSS-produkter utvecklas till största del av anställda på IBM, Google, Sony Mobile m fl. Dock finns även en hel del mindre ”amatörprojekt” som också kan bidra till kunskapsbasen och innovation.
 • "OSS-produkter karakteriseras av låg kvalitet"
  MySQL har sex gånger lägre feldensitet än genomsnittliga proprietära lösningar. Enligt Coverity har OSS fyra gånger lägre feldensitet jämfört med industristandard.
 • "Man kan inte få stöd/uppdatering från OSS"
  Få projekt erbjuder support själva. I stället finns ett antal företag som erbjuder support mot OSS. Vad gäller uppdatering är det viktigt att utvärdera så att projekten är aktiva, annars finns risk för stagnation – om man inte själv står för bidraget/uppdateringen.
 • "Med OSS tappar vi kontroll på Intellectual property (IP)"
  Knepet är att välja vad som skall läggas ut i OSS. Vad är differentierat? Den biten håller vi kvar. Var skulle vi tjäna på att dela kostnader, innovation och hastighet?  Dessa områden är kandidater för OSS.

 

Inte nytt – men rätt i tiden

OSS har funnits relativt länge (se faktaruta) men först på senare år har takten accelererat. Efter att OSS blivit ett faktum inom IT och telekom så står andra områden inför motsvarande resa – så det är dags att fråga sig om man ska vara med nu när tåget skall gå. I vår omgivning finns generella faktorer som ytterligare ökar användning av OSS:

 • Global utveckling
 • Sammansmältning av många branscher (t ex. bilindustri och telekom)
 • Krav på minskade kostnader
 • Förväntningar på ökad innovationstakt

 

SCALARE: stöd för skalbar utveckling

SCALARE  är ett forskningsprojekt för att stödja industrins förmåga att skalera sin programvaruutveckling. OSS är en viktig komponent bland de byggstenar som är under arbete till att bli SCALARE’s ”Scaling Management Framework”. Den SCALARE partner som har mest erfarenhet kring OSS är Sony Mobile, som har huvudansvar i SCALARE för att driva fram OSS-leverabler. Sony Mobile har gått från huvudsakligen intern utveckling till att bli den största bidragsgivaren till Androidplattformen. – Numera är drygt 85% av vår kodbas OSS-relaterad, säger Carl-Eric Mols.

Egen mognadsmodell för OSS

Sony Mobile har i samband med ökad mognad och förståelse tagit fram en egen mognadsmodell för OSS, som kallas Open Source Maturity and Strategy Model, eller kort OSS MM.  – Syftet är att tydliggöra nuläget och att förstå nödvändliga förbättringar, fortsätter Carl-Eric Mols, som vidare menar att OSS inte är en snabb-fix, utan en evolutionär resa för både utvecklingsorganisation och ledning.

OSS MM innehåller fem nivåer:

 1. Oavsiktlig – på denna nivå av upptäckt och medvetenhet så sker OSS på utvecklarnivå
 2. Repeterbar – på denna nivå har utvecklarna fått mer struktur på OSS
 3. Riktad – här har ledningen fått initial kontroll på OSS men OSS används endast punktvis
 4. Samarbeta – på denna nivå genomförs OSS på bred front och för att nå affärsfördelar
 5. Dominera – här genomsyrar OSS hela organisationen från ledning till utveckling

För varje nivå finns det fem ”Key Performance Areas” att arbeta med:

 • Utvecklarengagemang – hur integrerat OSS är i programvaruutvecklingen
 • Styrning och stödsystem – hur OSS drivs och underhålls som en organisatorisk förmåga
 • Utbildning – graden av OSS-kunskap och utbildning i organisationen
 • Affärsmodell – Graden av involvering av OSS i affärsbeslut
 • Ledarskap och kultur – Informella beredskapen för OSS

– Största värdet med modellen har hittills varit som kommunikationsmedel mot både ledning och utvecklarorganisation, säger Carl-Eric Mols.  – Arbetet stöds av att komma till samsyn kring var man befinner sig och vilka nödvändiga åtgärder som ska tas, fortsätter han.

Unikt utvärderingsprojekt

– I SCALARE  vill vi nu utvärdera Sony Mobile’s ”OSS MM” för att se hur den fungerar i andra miljöer. Utvärderingen drivs av ett pilotprojekt med följande upplägg:

 • Tid: Utvärderingen sker under en vecka (med möjlig start i augusti)
 • Genomförande: Intervjuer (ev. kompletterade med frågeformulär) i två perspektiv (utveckling och ledning), framtagning av rapport som valideras via återkopplingssession innan slutpresentation
 • Resultat: Presentation av styrkor, svagheter och rekommendationer i förhållande till Sony Mobile’s ”OSS MM”, dessutom tillgång till SCALAREs löpande publikationer
 • Team: Utvärderingen genomförs av Carl-Eric Mols på Sony Mobile och Dr Even-André Karlsson på Addalot Consulting
 • Kostnad: SCALARE står för sin tid, men man förväntas tillhandahålla personer för intervjuer
 • Sekretess: Allt arbete sker under NDA och ev resultat för publicering kommer avanonymiseras om så önskas

 

Vill du veta mer om open source software och Scalare projektet?

Hör av dig till Nicolas Martin-Vivaldi, 0706800521 


 

 

Nicolas Martin-Vivaldi
Nicolas Martin-Vivaldi
nicolas.martin-vivaldi@addalot.se