Vår approach - Addalot

Vi blir anlitade för att hjälpa både små och stora organisationer i sina förbättringsprojekt. Bakomliggande ansatser kan t.ex. vara baserade på referensmodeller som CMMI, på införande av agil metodik, eller införande av filosofi och tankar från Lean Development. Vi har under vår långa historia som förändringsledare utarbetat ett övergripande arbetssätt för att säkra framgången i kundprojekt oavsett bakomliggande ansats. I det väver vi samman alla de komponenter som behövs för att driva framgångsrika förändringsprogram – angreppssätt, process och förändringsledning. Vår approach innehåller ett antal grundläggande komponenter.

Genomlys sammanhanget

Analysera kundens verksamhet och förutsättningar för att skapa en gemensam förståelse över styrkor och svagheter. Identifiera angreppssätt och åtgärder som innebär den största nyttan för kunden. Typiska metoder innefattar utvärderingar enligt t.ex. CMMI, samt process- och värdeflödesanalys.

Organisera förändringsledning

Välj en övergripande förändringsstrategi baserat på organisationens förmåga, kultur, mognad med mera. Skapa individuell motivation samt stödstrukturer för att stödja en öppen och lärande attityd och för att undvika negativa rädslobaserade reaktionsmönster. Ansatserna är byggda på etablerade modeller om mänskliga beteenden samt motivations faktorer.

Fokusera på värdeskapande

Skapa business case och koppla till åtgärder och motsvarande förväntade effekter. Noterbart är att endast en delmängd av alla förväntade effekter direkt kan kopplas till ekonomiska resultat. De övriga effekterna får bedömas ur andra perspektiv. Värdeflödesanalys och orsaks- och verkansanalys, samt välspecificerade mätningar utgör en bas för värdeskapande.

Etablera en plan tillsammans med kunden

Alla aktiviteter – såväl etablering av ledningsroller, utbildning samt processförbättringsaktiviteter – läggs upp i en överordnad plan. Normalt består planen av flera iterationer, där de mer närliggande håller en betydligt högre detaljering än de senare.    Vi använder en detaljerad WBS som checklista och bas för en skräddarsydd plan.

Ta hand om individen

Stötta individer på ett sätt som främjar personligt ledarskap och utveckling. Detta innebär både handgripligt stöd och vägledning i utförande av arbetsuppgifter, samt renodlad coachning i att identifiera och undanröja hinder för förbättringar och lärande.

Checka och kontrollera resultaten

Mät progress och resultat, kommunicera mät- och analysresultat samt tydliggör vinster och åstadkommanden. Koppla tillbaka till planering om ansatserna inte håller och resultat uteblir.

Hjälp varandra

Utnyttja dina kollegor som bollplank, stötta dina kollegor med erfarenheter, kunskaper, material samt med konstruktiv återkoppling och kritik.