Addalots 25 åriga historia

Vi glömmer ibland att vi varit igång ett tag - Nästa år blir det 25 år! Nedan följer ett axplock av händelser från Addalots historia

89       Bolaget startar som avdelning till E-P Telecom
EP Data, samägt av Ericsson och  Programator, startade en avdelning med syftet att arbeta med systemanalys och metoder för programvarukvalitet. Avdelningen fick namnet Q-Labs.

90       Cleanroom
Q-Labs inledde samarbete med SET (Software Engineering Technology) grundat av bl. a. Professor Harlan D. Mills. Samarbetet kretsade kring CSE-teknologin (Cleanroom Software Engineering), som syftade till noll-fels-programvara. Många av de ingående teknikerna i CSE, t.ex. inkrementell utveckling, teamarbete, granskningar och stegvis nedbrytning har återkommit i många senare koncept.

91       Avdelningen bildar ett eget bolag – Q-Labs

92       REBOOT
I Espritprojektet REBOOT(REuse Based on Object-Oriented Techniques) ledde Q-Labs utvecklandet av metodiken kring arbetspaket. Arbetet resulterade i publicerandet av boken Software Reuse – A Holistic Approach (Wiley, 1995)

93       CMM
Q-Labs tog CMM till Skandinavien via samarbete med Teraquest (och Dr. Bill Curtis i synnerhet). Intresset var inledningsvis störst inom försvarsindustrin och telekombranschen.

94       ISO 9000 certifiering

95       Q-Labs Advisory Board
Sommaren 1995 grundade Q-Labs ett Advisory Board bestående av prominenta företrädare från forskningsvärlden såsom Victor R Basili, Claes Wohlin, Norman Fenton och Hans Dieter Rombach. Genom att använda denna inblick i forskningsvärlden till att föra över de senaste metoderna till praktiska, industriella tillämpningar, Q-Labs kunde vara trogen sin devis: ”steps ahead”.

96       Accelerator – koncept för att accelerera förbättringsprogram

97       RUP
Q-Labs började använda ROP (Rational Objectory Process) som sedermera lanserades juni 1998 som den internationellt kända utvecklingsmodellen RUP (Rational Unified Process).

98       People CMM
Då CMM blivit ett väldigt efterfrågat koncept var Q-Labs tidigt med och applicerade People CMM, med genomförande av ett antal utvärderingar, utbildningar och förbättringsuppdrag.

99       Y2K – Jakten på millenniebuggen


Bild från 10-års jubileum

00       Startade Q-CELL, utvecklingscenter på CMM nivå 3
Q-Labs tog över ansvaret för ett av Ericssons s.k. Design Center, med 50+ anställda som utvecklade en del av AXE-systemet. Designcentret blev ett laboratorium – en ”Q-CELL” för metod- och processutveckling samt ”showroom” för att visa hur man använde dessa teorier i praktiken. Organisationen nådde även SW-CMM Maturity Level 3.

01       Från GQM till Organisational Performance Management

02       Framtagning av CMMI
Samarbetet med SEI (Software Engineering Institute) ledde till att en Q-Labskonsult blev inbjuden som gästforskare och deltog i vidareutvecklingen av CMM till CMMI.

03       Process BootCamp – utbildning för hundratals utvecklare

04       Framtagning av CMMI for Services
CMMI for Services är CMMIs variant på ITIL som vi var med och hjälpte till att ta fram.

05       IT-arkitektur
Satte tillsammans med Lunds Tekniska högskola upp ett arkitekturprogram med medlemmar från industri och forskning. Programmet var en ”showcase” för många olika teoretiska aspekter av programvaruarkitektur och verkliga fall från deltagarna.

06       Första storskaliga ”agilprojektet” med > 400 utvecklare

06       DNV köper hela Q-Labs och skapar affärsområdet
           DNV IT Global Services

07       COBIT – Mognadsutvärderingar av IT-organisationer
Genomförde vår första utvärdering av en IT-organisation baserat på COBIT. COBIT ger ett bra stöd för utvärdering av mognad hos ITIL-baserade processer.

08       Modellbaserad utveckling
Deltar i DNVs forskningsprojekt tillsammans med Simula kring modellbaseradutveckling inom maritimindustrin och energibranschen. Leder ett stort kundprojekt för introduktion av ett modellbaserat arbetssätt med tillhörande utvecklingsverktyg inom fordonsindustrin med mål att bättre hantera den ökande komplexiteten hos el- och elektroniksystem, ”safety”, distribuerad utveckling och återanvändning.

09       SQALE – Ny metod för att utvärdera intern mjukvarukvalitet
Sverigeintroduktionen av SQALE, Software Quality Assessment based on Lifecycle Expectations. SQALE-metoden utvecklades av framstående kodanalysexperter från DNV ITGS Frankrike.

10       DNV OS-D203 – Standard för Integrated Software Dependent Systems (ISDS)
Genom ett flerårigt förarbete av våra experter inom produktutvecklingsmetodik genomfördes den första systemutvärderingen mot DNV OS-D203. Standarden är världens första klassregel för Integrated Software Dependent Systems inom offshoreindustrin.

11       ISO 26262 – Funktionssäkerhet i el- och elektroniksystem för vägfordon
Redan innan den slutgiltiga publiceringen av ISO 26262 var vi med på det första arbetet baserat på den nya standarden, med analyser av framtagandet av en ny el- och elektronikplattform hos en världsledande fordonsleverantör.

12       Startar vi Addalot!!!

13       Många spännande aktiviteter…
…läs t ex om Addalots framgångsrik konferens Säkerhetskritiska programvara, som ägde rum 22-23 maj i Göteborg.