Öka din kapacitet till det dubbla

Med ett stort fokus på ökad tydlighet i roller och ansvar hanteras dubbelt så många projekt på halva tiden på Norstedts Juridik. Tydligheten har dessutom bidragit till att frigöra värdefull utvecklingskapacitet som kan användas för andra syften.

Ökad leveransförmåga och korta ställtider för nya produkter är båda viktiga led i ett företags konkurrenskraft. Det vet man på Norstedts Juridik. Där initierades ett arbete med att se över hur utvecklingsprocesserna för företagets nyckelprodukter, programvara, kunde förbättras ytterligare. Arbetet startade med en genomlysning (CMMI assessment) som gav en tydlig nulägesbeskrivning av organisationen, styrkor och svagheter, samt en grund för det fortsatta förbättringsarbetet, ett typiskt angreppssätt för allt förbättringsarbete.

- Skälet till att vi valde CMMI som modell för genomlysningen är att det är en internationellt beprövad och erkänd mognadsmodell för programvaruutvecklande företag, säger Dan Arvedahl som är CTO Scandinavia på Norstedts Juridik. Syftet med allt förbättringsarbete är ju att det på sikt ska leda till ytterligare effektivare arbetssätt, men förbättringsarbetet kostar ju också i sig. Därför är det oehört viktigt att resultatet av genomlysningen är oantastligt och att vi har en erfarenhetsbaserad modell som CMMI i botten av det fortsatta förbättringsarbetet, fortsätter Dan Arvedahl.

De olika förbättringsmålen har sedan prioriterats utifrån verksamhetens behov. Stort fokus har till en början exempelvis lagts på att klargöra roller och ansvar i organisationen för att kunna effektivisera gränsnitten mellan de olika rollerna.

Snabba resultat är alltid viktiga i ett förbättringsarbete för att motivera och hålla ångan uppe där arbetet med att tydliggöra roller och ansvar har redan har givit tydliga resultat.

- Inom våra styrande forum kan vi tack vare den här förbättringen hantera dubbelt så många projekt på halva tiden. Samtidigt har vi lyckats frigöra åtskilliga procent av värdefull utvecklingskapacitet, säger Jan Kylstad, projektledare för förbättringsprogramet på Norstedts Juridik. Allt detta är tack vare den ökade tydligheten i gränssnitten mellan ledning och projekt, fortsätter han.

Ett annat tydligt resultat kommer från arbetet med att skilja på projekt- och produktkrav.  - Nu kan vi hantera ändringar ännu effektivare vilket gör att vi får mer tid till annat, säger Anneli Hermansson projektledare på Norstedts Juridik.

Det Norske Veritas roll har främst, utöver genomförandet av genomlysningen, inriktats på att stötta de nyckelpersoner som driver förbättringsarbetet inom Norstedts Juridik. Genomgående för hela förbättringsarbetet som nu fortlöper enligt plan har organisationen på Norstedts Juridik visat ett stort engagemang och genuin vilja att göra saker bättre. Det finns inbyggt i företagskulturen.  - En företagskultur med den här typen av engagemang och förbättringsvilja både underlättar och säkrar resultatet av förbättringen, säger Henrik Granath, expertkonsult på DNV med erfarenhet från många års förbättringsarbete.

Datum: 24 September 2009