Stoneridge ett mer motiverat företag

Genom ökade kundkrav, komplexare produkter och en stor vilja att förändras, började Stoneridge Electronics mäta sina projekt med SPICE, en mätmetod för processmognad. Resultatet blev fokus på rätt områden, ökad motivation i hela organisationen och mycket mer kunskap om företagets befintliga arbetssätt och SPICE.

Stoneridge Electronics fick krav från sina kunder att använda SPICE samtidigt som man själv märkt att man blev mer och mer kundpanpassad i sitt arbetssätt, vilket gjorde det svårt att mäta och analysera. Stoneridge Electronics tog beslut att börja mäta den befintliga arbetsprocess man hade dokumenterad. Detta visade sig vara ett viktigt beslut och en framgångsfaktor. 

”Förut visste vi vart vi skulle i varje enskilt kunduppdrag, men med tonvikten lagd på vår egen företagsprocess är det lättare att förstå var vi befinner oss och vart vi ska i förbättringsarbetet”, säger Peter Strömberg som är QA för programutveckling på Stoneridge Electronics. Initiativet tog sin början hösten 2007 då Stoneridge Electronics började mäta projekten mot SPICE, en modell som flitigt utnyttjas av fordonsindustrin som ett mått på ett företags leveransförmåga och processmognad. Arbetet fortgick under våren 2008 där mätningarna har bidragit till att ge medarbetarna en bättre förståelse för de egna arbetssprocesserna. Ökad kunskap om SPICE fick man med på köpet så att säga. Alla projekt mäts på samma sätt för att kunna fånga och jämföra styrkor och svagheter.

”Med hjälp av DNV mäter vi på ett gemensamt sätt som skapar en tydlighet och en ökad medvetenhet om arbetsprocessen. Det blir uppenbarare hur medarbetarens egna arbete hänger ihop med processen”, säger Christoffer Atle som är chef för delprojektledare inom mjukvaruutveckling. De identifierade styrkorna och svagheterna har hjälpt Stoneridge Electronics att prioritera och utvecklas på de områden där störst utväxling sker. ”DNV har främst hjälpt oss att på ett objektivt sätt att tolka och förstå styrkor och svagheter för att sedan hjälpa oss att föra ut kunskapen i organisationen”, säger Christoffer Atle. Roland Albrecht, DNV’s man på plats fyller i ”att se en sådan glädje och sug efter förändring, för att göra sitt egna arbete och projekten bättre är en kraftfull styrka i ett förändringsarbete”

Sedan våren 2008 har förbättringsarbetet fortsatt och är nu inne i en ny fas. Arbetsgrupper har skapats och som aktivt förbättrar utvecklingsprocessen. De flesta utvecklare på Stoneridge Electronics har varit aktiva i förbättringsarbetet där de olika avdelningarna har satta förbättringsmål nedbrutna till olika arbetsgrupper. Dessutom har projektledare utsetts, både för det fortsatta förbättringsarbetet och för att driva kunskapen kring SPICE vidare.

Stoneridge Electronics har lagt tyngd vid att använda sina befintliga processer eftersom det är lättare att ta till sig något som är känt och helt eller delvis redan används. Fokus ligger bland annat på att skapa en helhet. I verksamheten finns det ett antal roller utsedda som synkroniserar arbetet både vertikalt och horisontellt i processen och företaget. Intresset och synen på förändrings- och processarbete har gått från individnivå till att bli en del av Stoneridge Electronics företagskultur, vilket medför en hög motivation hos de anställda. Idag finns det en tydligare koppling mellan anställdas insatser, från VD till de enskilda medarbetarna, utifrån företagets övergripande affärsmål.

Stoneridge Electronics kommer att använda SPICE som modell för fortsatta mätningar och stöd för fortsatt förbättringsarbete med hjälp av DNV. ”Förr hade vi många kompetenta ingenjörer och lite processarbete. Idag har vi många kompetenta ingenjörer som också arbetar med processarbete vilket är en styrka i ett större och växande bolag som Stoneridge Electronics”, säger Christoffer Atle.

Datum: 14 August 2008