Paradigmskifte inom Offshore

För drygt tre år sedan förvärvade DNV fyra företag med inriktningar mot förbättringar inom IT- och programvara där syftet var att utveckla kunnandet inom DNV:s kärnområden maritim och energi. Ett naturligt led i den fortsatta affärsutvecklingen har därför varit att ta fram metoder som är anpassade till de behov som ofta är typiska inom maritim och energi.

Få skulle nog köpa en svart låda med okänt innehåll och göra sin produkt beroende av den utan att först veta vad den innehåller och hur den fungerar? Ändå måste den här typen av beslut tas varje dag i många företag. Det gäller inte minst industrier inom branscherna maritim och energiförsörjning som nu står inför ett stort paradigmskifte. Där många andra branscher ser IT-stöd och applikationsprogram som en naturlig del av vardagen, lika främmande är datorbaserade kontroll- och styrsystem för energi och maritim. I alla fall sett till hanteringen. Därför saknas det väl utvecklade metoder som hjälper de här branscherna att kravställa och införa programvarubaserade system. Kontentan är att beställaren av de olika datorsystemen ofta inte vet tillräckligt om vad som ska kravställas för att säkra upphandlingen och därtill drift och underhåll.

Inom DNV finns det en lång tradition och djup kunskap inom områdena maritim och energi, kombinerad med en bred kompetens inom system och programvara. Under 2007 togs därför beslutet att DNV skulle utveckla en metod som underlättar för företag inom de här kärnområdena att utveckla, upphandla och driftsätta datorbaserade kontroll- och styrsystem. Metoden fick det prosaiska namnet RP D-201 ISDS (Integrated Software Dependent Systems) och är en av flera metoder inom gruppen ’Recommended Practices’. RP D-201 ISDS, eller kort och gott D-201, bygger på valda delar av mognadsmodellen CMMI (Capability Maturity Model Integration) och DNV:s kunnande inom martim och energi, och i det här fallet sett till deras behov och processmognad inom programvara och programvaruutveckling.

D-201 är därför anpassad till arbetssätt och behov inom martim- och energisektorn. Själva grundtanken bakom D201 är att utifrån systemets funktionalitet definiera konfidensnivåer, det vill säga sätta ett värde på hur viktig en viss funktion är ur ett säkerhets-, miljö- eller affärsperspektiv. En hög konfidensnivå kräver med andra ord fler aktiviteter i alla projektets faser. För att ingenting skall falla mellan stolarna är aktiviteterna fördelade på de olika aktörerna och på projektets olika faser. Den stora skillnaden mellan D-201 och andra referensmodeller ligger lite förenklat i att i den hjälper de olika aktörerna som är inblandade i ett integrationsprojekt (plåt och programvara) att göra rätt sak i rätt ordning.

D-201 har en tydlig livscykel med faser och milstolpar. Beroende på vilken konfidensnivå som väljs, det vill säga hur säkert ditt system skall vara, är det mer eller mindre aktiviteter som skall utföras i de olika projektfaserna. I korthet bygger RP på att livslängden för ett system delas in i fem faser; koncept; systemutveckling; konstruktion; acceptans och drift.    Med hjälp av RP går det alltså att skapa en struktur som tydliggör de olika processerna och dess rollinnehavare. På så vis minskas risken för oklara gränssnitt och ansvarsroller.

Den erfarenheten har man gjort bland annat på ett av de oljeföretag DNV arbetar med. I arbetet med att uppgradera gamla oljeplattformar ligger rent generellt sett alltid en stor utmaning i att hålla stilleståndstiden nere. Varje driftstopp på en plattform kostar stora pengar i minskad produktion. Förseningar är dock ofta oundvikliga i slutänden i projekt då utrustning skall monteras och uppgraderas på plats. Det har bland annat sin grund i att programvarans betydelse ofta förbises och därför måste anpassas på plats med förseningar till följd.

I samband med en uppgradering på en av oljeplattformarna togs ett beslut att arbeta mer proaktivt för att minimera stilleståndstiden där DNV valdes som samarbetspartner, med D201 som stöd. En plan utarbetades med att granska arbetssättet dels hos oljeföretaget dels systemintegratören och sedemera även att rannsaka ett antal underleverantörers förslag till uppgradering. Resultatet lät inte vänta på sig utan ledde till förbättrade arbetssätt hos alla parter. Dessutom renderade det i bättre och mer genomtänkta förslag från underleverantörerna. Speciellt blev gjorda estimeringar av tid och val av utrustning mycket mer exakta. På oljeplattformen gjordes därför erfarenheten att nedlagd tid på projektet helt klart återbetalade sig genom förkortade driftstopp genom kortare monteringstider av utrustningen på plattformen.

Mer läsning  ”The Complex Picture” – DNV:s broschyr som ger en djupare förståelse för RP

Kontakta gärna DNV för ditt eget exemplar av standarden:  ”RECOMMENDED PRACTICE DNV-RP-D201 INTEGRATED SOFTWARE DEPENDENT SYSTEMS - OCTOBER 2009

Datum: 03 December 2009