CMMIs nivåer

Nivå 1 – Initial. Processen är oförutsägbar, dåligt kontrollerad och reaktiv. Typiska problem på denna nivå är svårighet att göra estimat och planering som håller, att åtagande görs utan förankring, att krav är instabila, brister i koordinering.

Här jobbar man med att få respektive projekt att fungera och fokuserar på projekthantering som planering, kravhantering och underleverantörshantering. Man fokuserar också på en del stödprocesser som konfigurationshantering, mätningar och analys samt kvalitetskontroll.

Nivå 2 – Hanterad. Det finns en definierad process per projekt men den är oftast reaktiv. Nu levererar projekten mestadels rätt. Typiska problem på denna nivå är att organisationen är osäker på hur man skall förbättra sig, processdefinitioner är svåra att använda, erfarenheter från övriga delar av organisationen används inte, avvikelser från process vid tidsbrist, oplanerade beroenden, språkförbistring, revirtänkande.

På nivå 2 jobbar man med att få organisationen att hantera processer och stödja sina projekt. Man förbättrar också en rad tekniska processer och fördjupar projekthanteringen.

Nivå 3 – Definierad. Processen är definierad för organisationen och är proaktiv.Nu arbetar projekten på likartat sätt och organisationen klarar att stödja dem. Erfarenheter återanvänds på ett strukurerat sätt. Typiska problem på denna nivå är att projektledaren inte är familjär med processens förmåga, projekt kan inte säkerställa att följande av processen uppfyller givna mål, svårt att avgöra om processen fungerar effektivt, svårt att avgöra om kundkraven kommer att uppnås.

På nivå 3 är fokus på att kvantitativt förstå och styra sina processer.

Nivå 4 – Kvantitativt hanterad. Processen är mätt och kontrollerad. Nu kan vi se hur bra eller dåligt processen faktiskt fungerar. Typiska problem på denna nivå är en stabil men inte minskande felfrekvens, fokus på upptäckande av fel istället för förebyggande av feluppkomst, dålig uppmärksamhet på tekniska framsteg.

Här jobbar man med att få processförbättring och processinovationer att bli en integrerad del i processen.

Nivå 5 – Optimerad. Fokus är på fortlöpande processförbättring. 

Statistiken från 2004 visar att de flesta utvärderade organisationer finns på nivå 2 och 3 men det är numera så många som 25% på nivå 5. Nästan alla av nivå 5 organisationerna finns i Indien, Kina och USA. I skandinavien har man inte kommit lika långt och det finns få företag på högre nivåer.

Du kan läsa mer om CMMI på http://www.sei.cmu.edu/cmmi.