Arkitekturutvärdering

Arkitekturen är fundamentet som våra produkter bygger på. Styrkor och svagheter i arkitekturen slår ofta direkt på vår möjlighet till att utveckla konkurrenskraftiga produkter snabbt och med bra kvalitet.

En förståelse av arkitekturen är också av vikt när man vill göra förbättringar i process och organisation. Ett mer genomgripande förbättringsprogram startar med marknadsstrategin (Business), ut från denna analyserar man arkitekturen och produkterna som skall uppfylla denna strategin (Architecture), så processerna som skall utveckla produkterna på denna arkitekturen (Process), och till siste organisationen som skall använda dessa processer (Organization) - BAPO.

Addalot har arbetat med arkitektur inom processförbättring i över 10 år. En metod vi har arbetat med är ATAM för arkitekturutvärdering – vad är kraven på vår arkitektur, och hur bra uppfyller vi de kraven. Vi har också med arbetat olika processer för hur man systematisk arbetar med arkitekturfrågor i ett företag, t.ex. RUP och TOGAF.

Vad är det bra till?

En bättre arkitektur ger ett flertal fördelar.

  • Ökad anpassningsbarhet. Vi förstår vad som kan ändras enkelt, och vad som kräver mer arbete. En medveten strategi som är reflekterat i arkitekturen gör att vi når målen.
  • Kostnadsbesparingar. Arkitekturen bestämmer i stora drag kostnaderna och ledtiderna för olika ändringar, och arkitekturval kan vara avgörande för kostnaderna och ledtiden.
  • Ökad kvalitet. Att göra ändringar i en komplex eller på tvären av en arkitektur läder till mycket mer fel än ändringar i en enkel arkitektur.

Utmaningar

Det finns en mängd olika utmaningar när man vill arbeta mer systematisk med arkitektur.

  • Arkitekturen är inte ett mål i sig själv, men ett medel till att uppnå affärsmål, och skall drivas från affärsmålen
  • Arkitekturen är trögrörlig och komplex, dvs. att de besluten vi tar idag vill få konsekvenser i lång tid framåt.
  • Det är inte trivialt att förstå hur arkitekturen påverkar process och organisation, och hur man måste ta hänsyn till alla tre aspekter
  • Ofta har arkitekter svårt att översätta sina kunskaper om arkitekturen så affärsmässiga beslut kan fattas

Material

De finns mycket material om arkitektur, nedanför är några som vi tycker är bra.

Arkitekturprocesser:
·RUP
·Architecting Process
·TOGAF

Dokumentation av arkitektur
· Documenting software architectures
· RUP's 4+1 view

Arkitekturutvärdering
· ATAM
· BAPO 

Vår erfarenhet

Addalot har arbetat mycket med de olika aspekter av arkitektur med en huvudvikt på interaktion mellan arkitektur och process/organisation.

· Åter användning av mjukvara, der arkitekturen spelar en central roll
   - "The REBOOT Approach to Software Reuse" 
   - "Software Reuse A Holistic Approach"

· Deltagande i Ericsson's FAST projekt runt år 2000 där vi utvärderade alla Ericsson's 3G projekt mht arkitektur, process och organisation.

· Olika processförbättringsarbeten där vi har arbetat med designmetodik baserat på UML och UML RT med utgångspunkt i arkitekturen inom Telekomsystem.

· Utvärdering av kodkvalitet (SQALE) och arkitektur,

· Utbildning av industriella arkitekter i samarbete med Lunds Universitet