Förbättra kvaliteten

Addalot vet att förbättrad kvalitet är mycket mer än ökade testinsatser – och det är inte bara era kunder som vinner på ökad kvalitet i er systemutveckling. Det stärker predikterbarhet och ökar flexibiliteten i planeringen. Resultatet blir bättre effektivitet och ett mer planerbart arbete, även för svårplanerade moment som felsökning och korrigering.

Syfte

Ökad kvalitet handlar inte bara om att undvika att irritera kunder med fel under drift. Det ger också möjligheter till effektivisering, förutsägbarhet och flexibilitet i utvecklingen. Om en större del av resurserna kan flyttas från att korrigera fel till att undanröja felkällor ges mycket större möjligheter att fokusera på att produkten ger användarna ett mervärde.

Produktens kvalitet beror mycket på kvaliteten i det arbetssätt som används. Med en förutsägbar kvalitet i produkten under hela utvecklingscykeln kan organisationen minska den tid som krävs för kvalitetskorrigerande åtgärder.

Åtgärdsområden

Även om testverksamheten är viktig så finns det mycket mer som påverkar produktens kvalitetet än antalet utförda tester. Hur arbetet är organiserat, oavsett om det beror på enskilda duktiga medarbetare eller ett väldefinierat arbetssätt, påverkar kvaliteten i stor utsträckning. Här är några områden att arbeta med för att påverka en produkts kvalitet:

Verifiering och validering   Verifiering av krav samt validering av affärsnytta har stor påverkan på hur produktens kvalitet upplevs. Hur man än väljer att organisera detta arbete så är det djupt sammanflätat med annat utvecklingsarbete som kravhantering, design och implementering.

Quality Assurance   Brister i utformning och efterlevnad av nödvändiga processer och arbetsprodukter påverkar produktens kvalitet. Hur arbetet med att säkerställa detta utförs är viktigt för att kunna förutsäga produktens kvalitet.

Kravhantering   Hur krav samlas in, bearbetas, prioriteras, detaljeras, dokumenteras, verifieras och kommuniceras har stor effekt på produktens kvalitet. Merparten av kravarbetet ligger ofta tidigt i utvecklingsprocessen blir också kostnaden av fel i detta led hög.

Team-arbete    Hur väl ett team hanterar att sammarbeta och gemensamt lösa båda uppgifter  och problem  har stor betydelse för kvaliteten. Förmågan att identifiera potentiella problem, undvika att saker faller mellan stolar samt binda samman olika kompetenser är ibland helt avgörande för ett projekts framgång.

Det finns naturligtvis många områden som påverkar kvaliteten. Ett annat viktigt exempel är iterativ utveckling som ger ett snabbare återkoppling/lärande.

 

Vårt tillvägagångssätt

Arbetssättet (processen) är central i att öka produktens kvalitet. Vi hjälper er att identifiera de delar av processen där åtgärder ger mest effekt och att sedan stegvis förbättra processen. Förbättrat verifierings- och valideringsarbete (test) och effektiva mätningar ger en bättre bild av vilka typer av problem som finns och hjälper oss att identifiera felkällorna. Vanliga områden som påverkas, förutom test, är kravhantering, arkitektur och projektplanering.