Quality Assurance

Erfarenhet visar att en effektiv dedikerad kvalitetssäkring inte bara förbättrar produktkvalitet utan också leder till bättre fokus och prioritering av frågor kring ineffektivitet och avvikelserna i projekt och organisation, bättre ledtider i projekt samt ökad tillfredsställelse hos kunder och anställda. Kvalitetssäkring är en nödvändig kärnkomponent för att stödja processförbättring och få ökad organisationsförmåga och mognadsgrad.

Det finns två dimensioner I kvalitetsarbete: kvalitetsstöd (”Quality Engineering”) och kvalitetssäkring (”Quality Assurance”). Kvalitetsstöd är den stödjande delen av processarbete medan kvalitetssäkring är den utvärderade delen. Syftet med kvalitetssäkring är att säkra den önskade produkt- och servicekvaliteten som produceras i organisationen. Rent operativt handlar kvalitetssäkring om att förse anställda och ledning med oberoende insyn i processer och relaterade arbetsdokument, aktiviteter och avvikelser. Det underliggande förutsättningen är att det finns ett starkt beroende mellan hur resultaten produceras och kvaliteten på dessa resultat. Därmed kan kvaliteten på produkter hanteras genom att mäta och styra processer och arbetsdokument som används att producera slutresultatet. Kvalitetssäkringsarbetet utförs genom att:

 • Objektivt utvärdera efterlevnad av process och tillhörande arbetsdokument, aktiviteter och tjänster mot organisationens processdefinitioner
 • Identifiera och dokumentera avvikelser
 • Ge återkoppling till projekt och ledning angående resultatet av kvalitetssäkringsaktiviteter
 • Säkerställa att avvikelserna hanteras

Kvalitetssäkringsaktiviteter görs på uppdrag av ledningen och måste vara objektiva, dvs. att personerna som utför arbetet får inte ha ett personligt intresse i aktiviteterna som de utvärderar. Normalt betyder detta att de inte arbetar i samma projekt eller underprojekt.

Vad är det bra till?

Kvalitetssäkring existerar för att hjälpa en organisation försäkra sig om kundnöjdhet. En effektiv kvalitetssäkring:

 • Förser ledningen med synlighet av utestående avvikelser och problem i projekt och organisation
 • Hjälper ledningen att ta korrekta beslut och åtgärder samt att omprioritera
 • Minskar risken för oförutsedda händelser
 • Gör mätningsprocessen mer synbar
 • Möjliggör och ger en känd basnivå för processförbättringsprogram
 • Stödjer realistisk planering i projekt
 • Möjliggör förbättrad produktkvalitet

Utmaningar

Baserat på praktisk erfarenhet är de största utmaningarna för att starta upp och etablera en kvalitetssäkringsprocess:

 • Kvalitetssäkring ses som en polisaktivitet
 • Det finns en överhängande risk att blanda ihop de två dimensionerna av kvalitetsarbete: kvalitetssäkring och kvalitetsstöd
 • Det är vanligt att blanda ihop kvalitetssäkring med ansvaret för och utförandet av test- mätnings- och granskningsarbete
 • Att få tag på personer med både god kvalitetssäkrings- och domänkompetens är svårt
 • Uppstart och etablering av kvalitetssäkringsaktiviteter måste anpassas till organisationens förmåga och mognadsnivå. Organisationer med låg mognadsnivå har en initial fas
 • Avsaknad av mål och engagemang

Vad är det?

Exempel på kvalitetssäkringsaktiviteter:

 • Definiera och komma överens om mål, omfång och resurser för kvalitetssäkringsfunktionen
 • Planera kvalitetssäkringsaktiviteter och granskningar
 • Förbereda granskningar enligt granskningsplan
 • Genomföra granskningar
 • Skapa granskningsrapporter
 • Presentera granskningsrapport till projekt samt lösa avvikelser
 • Presentera granskningsrapport till ledning, eskalera avvikelser enligt eskaleringsprocedur
 • Övervaka avvikelser och dess åtgärder tills de är lösta
 • Samla in mätdata på kvalitetssäkring
 • Dokumentera och rapportera kvalitetssäkringsaktiviteter

Personer som arbetar med kvalitetssäkring får stor insikt i organisationens processer. De kan i sin stödjande roll ge värdefull assistans med att etablera en anpassad process för nya projekt.

Var kommer det ifrån?

Behovet av kvalitetssäkring upptäcktes tidigt I samband med inköp av verktyg, material och byggnadsprojekt. Industrirevolutionen gav en arbetsledare som också ansvarade för kontroll av arbetets kvalitet. Senare introducerades kontrollanter på heltid i fabriker för att identifiera, isolera och idealt rätta brister i produktkvalitet. Kvalitetskontroll genom granskning på 1920- och 30-talet gav en tillväxt av kvalitetsgranskningsfunktioner. Den systemetiska ansatsen till kvalitet startade inom industriell tillverkning under 1930-talet då kostnaden för kassering och omarbete uppmärksammades. Med betydelsen av massproduktion under andra världskriget blev det nödvändigt att införa en mer lämplig form av kvalitetskontroll vilket ledde till statistisk kvalitetskontroll (SQC).

Under mjukvaruutvecklingstiden har olika roller inom kvalitetssäkring utvecklats.

Vår erfarenhet

Addalot har en bred erfarenhet av att stödja kunder med att starta och etablera en kvalitetssäkringsprocess. Vi kan hjälpa både stora och små organisationer med:

 • Introducera kvalitetssäkring
 • Målsättning och mätning av kvalitetssäkring
 • Processdefinition av kvalitetssäkring
 • Etablera och stödja kvalitetssäkring
 • Exekvera kvalitetssäkringtjänst i både enkel och multi-siteprojekt
 • Etablera en global arbetsgrupp för kvalitetssäkring
 • Utvärdering av kvalitetssäkring

DNV kan dessutom leverera etablering av båda lokala och globala kvalitetstödaktiviteter.

Läs mera

Vill du läsa mer om kvalitetssäkring kan du göra det här: